Budgetbeheer

Wat is budget-, of inkomensbeheer?
Voor een periode van minimaal drie jaar nemen wij het beheer over van de inkomsten en uitgaven indien u (tijdelijk) niet in staat bent het zelf te doen, met als doel financiële zorgen en stress te verminderen. Samen met u werken we aan een structurele oplossing voor de financiële problemen zodat u na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunt. In tegenstelling tot bewindvoering is er geen rechterlijke machtiging nodig, budgetbeheer is op vrijwillige basis. U sluit een contract af voor 3 jaar en na afloop van deze periode kunt u indien gewenst, het contract verlengen voor onbepaalde tijd. Dit kan daarna op elk gewenst moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van twee maanden.

Bij budgetbeheer verrichten wij de volgende werkzaamheden die zijn inbegrepen bij de maandvergoeding:

  • het ontvangen en afhandelen van de post
  • ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
  • betalen van de vaste lasten, inclusief leefgeld
  • het treffen van betalingsregelingen
  • declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
  • opstellen van een budgetplan
  • overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief, zoals belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en uitkeringen.

De Vier Waarden informeert u over de inkomsten en uitgaven die hebben plaatsgevonden en het saldo van de beheerrekening. Dit gebeurt door middel van een maandelijks bankafschrift van de door ons beheerde rekeningen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor cliënten om in te loggen in ons beheerprogramma, zodat u altijd de actuele transacties en saldo’s op de rekeningen kunt volgen.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt zich aanmelden op de volgende manieren: tijdens het telefonisch spreekuur of per mail. Wij zullen u een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of wij u kunnen helpen. Indien dit het geval is zullen wij een afspraak voor een oriënterend gesprek met u plannen. Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal er verwezen worden naar de schuldhulpverlening voor een oplossing in combinatie met het budgetbeheer.

Vervolg na aanmelding
Nadat er een datum is afgesproken voor het (gratis) oriënterend gesprek ontvangt u van ons een bevestiging met daarbij een overzicht van de door u aan te leveren documenten. Wij komen bij u thuis of op de locatie van uw begeleiding voor een kennismakingsgesprek om uw financiële zaken door te nemen. Tijdens het oriënterend gesprek wordt meer in detail uitgelegd wat budgetbeheer inhoudt, zodat de verwachtingen van uw kant en onze kant duidelijk zijn. Als u tot de conclusie komt dat het niets voor u is, bent u tot niets verplicht. Indien u wel met budgetbeheer instemt tekent u het contract en de volmacht.

Hoe gaat het verder?
Nadat wij alle gegevens van u hebben gekregen wordt een budgetplan opgesteld en wordt een tweede afspraak gemaakt, waarbij we het plan van aanpak bespreken. Er wordt een bankrekening geopend op uw naam voor het beheer van inkomsten en uitgaven. U ontvangt maandelijks een rekeningafschrift van deze rekening, instanties worden door ons geïnformeerd over het budgetbeheer en verzocht de correspondentie te versturen naar ons postadres. U ontvangt een budgetplan en er wordt besproken hoeveel leefgeld er kan worden overgemaakt. Inkomsten en uitgaven worden in balans gebracht. Wij geven u advies over het aanvragen van een uitkering, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en toeslagen. Tevens adviseren wij u over verzekeringen en contracten als dat nodig is.

Wat doen wij niet?
Als budgetbeheerder mogen wij geen verzekeringen voor u afsluiten of wijzigingen doorgeven, u dient dit zelf te regelen.

Wat wordt van u verwacht?
We verwachten van u dat u beschikt over een redelijke mate van zelfstandigheid, dat u eerlijk bent over uw financiële zaken en ons tijdig informeert over alle zaken die nodig zijn om het budgetbeheer voor u te kunnen regelen. Een goede samenwerking is de basis voor het succes. Daarvoor maken wij afspraken die worden vastgelegd in een overeenkomst. Budgetbeheer kunnen wij afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Wij vertellen u er graag meer over in het oriënterend gesprek.

Wat kost budgetbeheer?
De kosten van budgetbeheer is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt vrijblijvend hierover informatie bij ons opvragen. Het tarief bestaat uit een vergoeding voor de intakekosten, een maandelijkse vergoeding en een uurtarief voor bijzondere verrichtingen voor werkzaamheden die niet onder de standaard werkzaamheden vallen. De werkzaamheden die buiten de maandelijkse vergoeding vallen worden vooraf met u overlegd.

Budgetbeheer kost geld, maar rood staan bij de bank, schulden en onnodige bijkomende incassokosten kunnen ook behoorlijk oplopen. Daarbij zijn rust en overzicht in uw dagelijks bestaan onbetaalbaar.