Bewindvoering

Wat is bewindvoering?
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor meerderjarigen, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, ook wel beschermings-, of meerjarigen bewind genoemd. Het is bedoeld voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (tijdelijk of langdurig) niet (meer) in staat zijn dit zelf te doen. De maatregel is ter bescherming van het vermogen (geld en goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de Kantonrechter.

Wat is de taak van de beschermingsbewindvoerder?
Een bewindvoerder beheert geld en goederen, zoals salaris, uitkering, overige inkomsten, maar ook zaken als onroerende goederen, meubels, sieraden, aandelenportefeuille, vorderingen en schulden. Hij/zij zorgt voor de betaling van de vaste lasten, inventariseert schulden en zorgt dat de onderbewindgestelde het inkomen krijgt waar hij/zij recht op heeft, zoals toeslagen, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen. Tevens behartigt een bewindvoerder de belangen van zijn/haar cliënt in een schuldsaneringstraject.
N.B. Voor bewindvoering in het kader van de W.S.N.P. (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt een WSNP bewindvoerder aangesteld. De WSNP bewindvoerder behartigt de belangen van schuldeisers en in dat opzicht verschilt zijn/haar taak in die van een beschermingsbewindvoerder. Een cliënt met schulden kan daardoor twee bewindvoerders hebben.

Voor wie is bewindvoering bedoeld?
Voor personen die door hun (tijdelijk of langdurig) geestelijke of lichamelijke beperking niet (meer) in staat zijn hun financiële belangen zelf te behartigen. B.v. bij verslaving, (problematische) schulden of bij een psychische en/of lichamelijke aandoening. De bewindvoerder brengt de administratie op orde, brengt inkomsten- en uitgaven in balans en inventariseert schulden. Cliënten met problematische schulden worden begeleid bij de aanmelding voor schuldhulpverlening. De uitvoering van schuldhulpverlening wordt gedaan door de instanties zoals de gemeente of de Kredietbank.

Wie kunnen beschermingsbewindvoering aanvragen?
U kan zelf een bewindvoerder zoeken die bereid is het op zich te nemen; in samenwerking met de bewindvoerder kunt u zelf het verzoek richten aan de kantonrechter om het bewind in te stellen.
Ook degene die het gezag uitoefent over een nog minderjarige betrokkene kan een verzoek indienen tijdens de minderjarigheid. Of de partner en bloedverwanten in rechte lijn (kinderen/ouders) en in zijlijn tot en met de vierde graad kunnen een verzoek indienen evenals een mentor, curator of het Openbaar Ministerie of de instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt.
Instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden kan tevens worden verzocht door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de rechthebbende woonachtig is.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?
De kantonrechter bepaalt de duur van het bewind en wat er onder bewind wordt gesteld. In het algemeen wordt bewindvoering uitgesproken voor onbepaalde tijd en over alle goederen. Na maximaal vijf jaar wordt het bewind door de Rechtbank geëvalueerd. Als een cliënt(e) vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om zijn financiën te regelen dan kan de cliënt(e) aan de kantonrechter verzoeken de bewindvoering te beëindigen.

Wat kost beschermingsbewind?
De tarieven van beschermingsbewind, curatle en mentorschap wordt jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Voor inkomens op bijstandsniveau wordt bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente; de gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt.

Bewindvoering is uitgesproken en hoe verder?
U ontvangt een bevestiging van de Rechtbank (de beschikking). Wij openen een bankrekening op uw naam voor het beheer van inkomsten en uitgaven. U ontvangt maandelijks een rekeningafschrift van deze rekening. Instanties worden geïnformeerd over de bewindvoering en verzocht de correspondentie te versturen naar ons postadres. U ontvangt een budgetplan en er wordt besproken hoeveel leefgeld er kan worden overgemaakt. Er wordt een inventarisatie van uw bezittingen, inkomsten en uitgaven opgesteld (de boedelbeschrijving) en ingediend bij de Rechtbank.

Welke werkzaamheden verzorgen wij voor u?
Het openen van een beheerrekening, opstellen van een budgetplan, betaling van de vaste lasten, het overmaken van het weekgeld op uw eigen leefgeldrekening waar u zelf de bankpas van in bezit heeft, declareren van nota’s bij uw zorgverzekeraar.

En indien van toepassing:
Aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst, kwijtscheldingen gemeente belastingen, bijzondere bijstand. Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting Box 1. Inventarisatie van schulden, aanvragen van noodzakelijke verzekeringen zoals bijv. de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
Betalingsregelingen treffen bij niet problematische schuldsituaties en voor zover hiervoor voldoende afloscapaciteit aanwezig is. Bij problematische schuldsituaties verwijzen wij voor schuldsanering naar de door de gemeente aangewezen schuldhulpverlening.

Wat kunnen of mogen wij niet voor u regelen?
Aanvragen van identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument, inschrijving voor woonruimte of huisvesting, in- of uitschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP), inschrijving als werkzoekende of bij het werkplein en zaken die betrekking hebben op behandeling en begeleiding van zorg- en hulpverlening.